Quế Văn Yên
Điện thoại:
Địa chỉ: huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHCN

1. Quy định về mẫu nhãn hiệu (logo) (download)
2. Quy định kỹ thuật sản xuất (download)
3. Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu (download)
4. Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu (download)
5. Quy định kiểm soát nhãn hiệu (download)
6. Hồ sơ đăng ký sử dụng nhãn hiệu (download)
7. Hồ sơ cấp quyền sử dụng nhãn hiệu (download)
8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu (download)

TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÃN HIỆU