Quế Văn Yên
Điện thoại:
Địa chỉ: huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Hồ sơ đăng ký và cấp phép sử dụng nhãn hiệu

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “VĂN YÊN”

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Văn Yên” cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Yên, hồ sơ gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp quyền sử dụng nhãn hiệu (mẫu số 01 phụ lục 5 của Quy chế quản lý và sử dụng)

  2. Thuyết minh về hiện trạng sản xuất (mẫu số 2 phụ lục 5 của Quy chế quản lý và sử dụng)

  3. Biên bản thẩm định cơ sở sản xuất, chế biến của tổ chức, cá nhân do tổ chức kiểm soát cấp huyện thực hiện.

  4. Bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).

TRÌNH TỰ CẤP PHÉP SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “VĂN YÊN”

  1. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phải tổ chức đánh giá, thẩm định Hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ có thiếu sót, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, giải trình, làm rõ (chỉ được yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung 01 lần) hoặc hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

  2. Cấp Giấy chứng nhận: Sau 05(năm) ngày nhận hồ sơ hợp lệ, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cấp giấy chứng nhận và trao giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân và vào sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận.

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “VĂN YÊN”

  1. Giấy chứng nhận được cấp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện và có hồ sơ đề nghị được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

  2. Giấy chứng nhận có giá trị sử dụng trong 05 (năm) năm tính từ ngày cấp. Được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 05 (năm) năm