Quế Văn Yên
Điện thoại:
Địa chỉ: huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Vận hành quản lý sử dụng nhãn hiệu

VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “VĂN YÊN”