Quế Văn Yên
Điện thoại:
Địa chỉ: huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Xây dựng mẫu nhãn hiệu

XÂY DỰNG MẪU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “VĂN YÊN”

1. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

  • Mẫu nhãn hiệu (logo) là các dấu hiệu dùng để nhận diện và phân biệt các sản phẩm mang NHCN “Văn Yên”,
    cơ sở để đăng ký và quản lý nhãn hiệu... được thể hiện bằng các yếu tố hình ảnh, chữ, màu sắc...

  • Mẫu nhãn hiệu là một tài liệu của hồ sơ đăng ký NHCN “Văn Yên”

2. CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

 
Phương án 1
 
 
Phương án 2
 
Phương án 3
 

Phương án 4
 

Phương án 5
 
 

3. HỘI THẢO GÓP Ý CHỈNH SỬA LẦN 1

Với 5 phương án thiết kế, các đại biểu tham dự hội thảo đã thống nhất lựa chọn phương án số 1 để tiếp tục chỉnh sửa. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, mẫu nhãn hiệu đã được chỉnh sửa như sau:

 


 

 
 

4. HỘI THẢO THỐNG NHẤT MẪU LOGO

Sau nhiều cuộc hội thảo góp ý, mẫu logo được lựa chọn để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Văn Yên” là mẫu dưới đây:
 
 
MẪU NHÃN HIỆU “VĂN YÊN”